Meer informatie over beleggingsverzekering

Met ingang van 1 januari 2008 zullen bestaande en nieuwe klanten uitvoeriger worden geïnformeerd over hun beleggingsverzekering. Aanleiding is een onderzoek waaruit bleek dat de door verzekeraars verstrekte informatie over beleggingsverzekeringen in een aantal gevallen onvolledig, ontoereikend en soms zelfs onjuist was.

Naar aanleiding van dit onderzoek riepen verzekeraars een commissie in het leven die moest zorgen voor de verbetering van de communicatie. De voorstellen van deze Commissie De Ruiter hebben geleid tot een aantal ‘modellen die elke verzekeraar zal hanteren in zijn communicatie met de verzekerden. De modellen zijn onder andere gekoppeld aan het moment waarop de (aanstaande) klant informatie ontvangt:

Model 1: de informatie die de klant ontvangt nog voordat er sprake is van een offerte; denk aan een brochure.

Model 2: de informatie die de klant krijgt bij de offerte; deze informatie is al veel specifieker en houdt dus rekening met de bedragen uit de offerte, welk deel van de premie gebruikt wordt om de kosten te dekken e.d..

Model 3: een waardeoverzicht dat de klant minimaal één keer per jaar ontvangt en waar onder meer uit blijkt welk deel van de premie naar de verzekeraar en de adviseur gaat om hun kosten te dekken.

Heeft u al een beleggingsverzekering, dan is vooral Model 3 voor u van belang. Vóór 1 april a.s. zult u dit overzicht rechtstreeks van uw verzekeraar ontvangen. Hierin treft u aan:

  • - welk bedrag in 2007 is ingelegd
  • - welke onttrekkingen hebben plaatsgevonden (diverse soorten kosten, premie)
  • - het nieuwe saldo, oftewel de inmiddels opgebouwde waarde van uw verzekering.

Als het gaat om een verzekering die aan een hypotheek is gekoppeld wordt het doelkapitaal ook nog vergeleken met een pessimistisch en een historisch rendement.

Een beleggingsverzekering wordt voor een langere periode afgesloten. Het waardeoverzicht toont uiteraard slechts een momentopname. Toch is deze informatie belangrijk voor u omdat het u jaarlijks informeert over de resultaten van uw verzekering. Als u vragen heeft over dit overzicht, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Op dit moment zijn verzekeraars bezig om te kijken welke polissen en producten teveel kosten hebben bevat. Aan de hand van deze inventarisatie zullen klanten worden gecompenseerd. Na het bekend worden van een mogelijke schade heeft u 5 jaar om deze schade te claimen voor zover deze niet automatisch wordt gecompenseerd.

Om de termijn van 5 jaar te verlengen kunt u een zogenaamde "stuitingsbrief" sturen. Deze kunt u hier downloaden inclusief een instructie voor het invullen en versturen.