Copyright 2008 Eurowebb

De uitgever, redactie en medewerkers kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van deze uitgave.
   
   
 

Van der Borden Appel
J. Duikerweg 12
Postbus 167
1700 AD  Heerhugowaard

telefoon 072-7074242
fax 072-7074202

Email[email protected]

NVASEHHypotheekbemiddelingNOPDInschrijfnummer 300.002986WFD Vergunningnummer 12005714

Hoeveel pensioen krijg ik?

Hoeveel krijg ik als ik straks met pensioen ga? De Pensioencalculator geeft je het antwoord. Zorg dat je het meest recente pensioenoverzicht van je huidige werk bij de hand hebt en ook de laatste pensioenoverzichten van vorige werkgevers. Klik hier om de Pensioencalculator op te starten.

Wanneer kun je een tekort hebben?

Of je pensioen voldoende is om van te leven, hangt af van het uitgavenpatroon na uw pensionering. 

In het algemeen geldt dat je in 40 jaar een ‘volledig pensioen kunt opbouwen bij een fulltime dienstverband. Onder ‘volledig wordt verstaan: AOW + pensioen via je werk =  70% van je laatstverdiende salaris. De norm voor het partnerpensioen ligt op 70% van het ouderdomspensioen via je werk.

Die 70% is niet per se voor iedereen goed. Wat voor de één goed is, is voor de ander volstrekt onvoldoende. Als je bijvoorbeeld in een huurhuis woont, lopen je woonlasten na pensionering gewoon door. Heb je echter een huis waarvan de hypotheek op je pensioendatum is afgelost, dan zul je je maandlasten na je 65e fors zien dalen. Stort je je na pensionering op ‘voordelige hobbys zoals fietsen, vissen of schrijven? Of heb je juist plannen voor verre, dure reizen? Heeft je partner een eigen inkomen? Heb je spaargeld? De antwoorden op dit soort vragen bepalen hoeveel pensioen je straks nodig hebt. Dat bedrag kan voor jou dus totaal anders uitpakken dan voor een collega of kennis die op het eerste gezicht een vergelijkbaar leven leidt. Je moet altijd eerst je persoonlijke situatie en wensen inventariseren, voordat je kunt beoordelen of je een pensioentekort hebt.

Wanneer kun je een tekort hebben?

 1. Je krijgt geen volledige AOW
 2. Je hebt een tekort aan dienstjaren
 3. Je echte salaris is hoger dan je pensioensalaris
 4. Je hebt een hoge franchise
 5. Je hebt een pensioenbreuk
 6. Je hebt verlof opgenomen
 7. Je pensioen wordt niet geïndexeerd
 8. Je pensioen wordt lager door ruil
 9. Je gaat eerder met pensioen
 10. Je bent gescheiden
 11. Tekort door gehanteerde pensioensysteem

1. Je krijgt geen volledige AOW

Bijvoorbeeld omdat je pas na je 15e in Nederland bent komen wonen. Voor elk jaar dat je tussen je 15e en 65e niet in Nederland hebt gewoond word je 2% gekort. Kom je op je 25e in Nederland wonen, dan wordt je AOW met 20% gekort. Heb je vijf jaar in het buitenland gewoond, dan word je 10% gekort (tenzij je je vrijwillig hebt verzekerd). Klik hier voor meer infomatie over de AOW.

2. Je hebt een tekort aan dienstjaren

Als je een aantal jaren niet of minder hebt gewerkt, heb je ook minder pensioen opgebouwd. Je was bijvoorbeeld werkloos of had de zorg voor kinderen. Het kan ook zijn dat je werkgever geen pensioenregeling had of dat je er niet aan mee mocht doen. Of dat je pensioen is komen te vervallen omdat je korter dan een jaar in dienst was. In al die gevallen mis je een aantal jaren opbouw en kun je een tekort hebben.

3. Je echte salaris is hoger dan je pensioensalaris

In je pensioenreglement staat het jaarsalaris vermeld dat meetelt voor de pensioenberekening. Dit heet je pensioensalaris of je pensioengevend inkomen. Dit hoeft niet hetzelfde te zijn als je werkelijke salaris. Het pensioengevend inkomen kan 12x het maandsalaris zijn, terwijl je werkelijke jaarinkomen bestaat uit 13 maandsalarissen plus vakantietoeslag. Ook is het vaak zo dat variabel loon (bonussen en provisies) niet meetelt voor de pensioenopbouw.

4. Je hebt een hoge franchise

In nogal wat pensioenregelingen wordt een franchise gehanteerd die afgeleid is van de AOW voor twee samenwonende 65-plussers. Het pensioen (dus de AOW plus het pensioen via je werk) bedraagt na een volledige loopbaan maximaal 70% van je laatstverdiende salaris. Ben je een gehuwde kostwinner, dan zal dit kloppen. Ben je alleenstaand dan zul je het normpensioen van 70% echter niet bereiken. Je AOW is immers lager dan die voor twee samenwonende 65-plussers. Voor tweeverdieners geldt hetzelfde.

Een speciaal probleem ontstaat wanneer je partner veel jonger is. Nu kun je nog een toeslag krijgen voor de partner die nog geen 65 is. Deze toeslag gaat in 2015 verdwijnen. In sommige situaties kan daardoor een aantal jaren een fors pensioentekort ontstaan. Dat ontstaat ook als je wordt gekort op je AOW, omdat je niet tussen je 15e en 65e in Nederland hebt gewoond. Klik hier voor meer informatie over de AOW.

 5. Je hebt een pensioenbreuk

Een pensioenbreuk kan ontstaan door baanwisseling. Het pensioen dat je opbouwde bij je vorige werkgever(s) wordt niet automatisch opgetrokken naar je nieuwe salarisniveau. Dit probleem zal minder groot zijn als je oude pensioen is geïndexeerd. Ook waardeoverdracht kan in veel gevallen soelaas bieden.

Je kunt ook een breuk oplopen in je prepensioen of tijdelijk overbruggingspensioen doordat de opbouwperiode verschilt.  Klik hier voor meer informatie.

 6. Je hebt verlof opgenomen

Slechts weinig pensioenregelingen bepalen wat er tijdens een langdurig verlof met je pensioen gebeurt. Het effect van een jaartje vrijaf op het ouderdomspensioen is te overzien. De pijn zit vaak bij het partner- en het arbeidsongeschiktheidspensioen. Overweeg je van een verlofregeling gebruik te maken? Bespreek vooraf met je werkgever of pensioenuitvoerder hoe je de risicos van overlijden en arbeidsongeschiktheid tijdens de verlofperiode kunt afdekken tot het oorspronkelijke niveau. Desnoods voor eigen rekening. Klik hier voor meer informatie.

Tijdens het zwangerschapsverlof hoef je je geen zorgen te maken over je pensioen. Je salaris loopt gewoon door en de pensioenopbouw dus ook.

7. Je pensioen wordt niet geïndexeerd

In je pensioenreglement is vastgelegd of en hoe je pensioen wordt geïndexeerd (aangepast aan loon- en prijsontwikkelingen). Het komt nog steeds voor, dat pensioenen niet zijn geïndexeerd. Dat betekent dat je pensioen niet wordt aangepast aan stijgende lonen en prijzen, waardoor de koopkracht jaarlijks achteruitloopt. Maar ook als de pensioenregeling wel voorziet in indexering, kan er een probleem zijn. Er wordt meestal alleen daadwerkelijk geïndexeerd als er voldoende geld is.  

8. Je pensioen wordt lager door ruil

Als je een pensioenregeling hebt waarin het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, vervalt dit pensioen op de pensioendatum. Dan heb je dus alleen ouderdomspensioen. Wil je wel iets voor je partner regelen, dan kun je een deel van je ouderdomspensioen inruilen voor partnerpensioen. Het ouderdomspensioen wordt dan lager. 

9. Je gaat eerder met pensioen

Ga je eerder met pensioen, dan mis je een aantal jaren pensioenopbouw en zit je een aantal jaren zonder inkomen. Of je laat je pensioen eerder ingaan, maar omdat je er dan langer met je pensioenpot moet doen, krijg je per maand minder. 

10. Je bent gescheiden

Als je bij echtscheiding een deel van je ouderdomspensioen hebt moeten afstaan, kun je zelf ouderdomspensioen tekort komen. Ook kan er voor je partner te weinig partnerpensioen  zijn, omdat je ex zijn/haar deel van het partnerpensioen bij de scheiding heeft behouden.

11. Tekort door pensioensysteem

Gematigde eindloonregeling: vanaf een bepaalde leeftijd, meestal 55 of 60 jaar, tellen salarisverhogingen niet meer mee voor je pensioen.

Middelloonregeling: je salaris stijgt gemiddeld sterker dan het percentage waarmee je pensioen wordt geïndexeerd.

Beschikbarepremieregeling: het rendement valt tegen of op de pensioendatum (bijvoorbeeld omdat er een lage rente wordt gehanteerd) moet je erg veel betalen voor de inkoop van ouderdomspensioen.

Wanneer kan het partnerpensioen te laag zijn?

Je partnerpensioen is meestal afgeleid van je ouderdomspensioen. Als je dus een tekort hebt aan ouderdomspensioen werkt dit door in je partnerpensioen. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn voor een te laag partnerpensioen.

 1. Je partner heeft geen recht op Anw
 2. Je partner heeft geen recht op partnerpensioen
 3. Het partnerpensioen is op risicobasis verzekerd

1.  Je partner heeft geen recht op Anw

Je partner komt na jouw overlijden alleen voor Anw in aanmerking als hij/zij een kind verzorgt dat jonger is dan 18 of als je partner arbeidsongeschikt is. Wordt het jongste kind 18, dan vervalt de Anw-uitkering. Het kan zijn dat daardoor het partnerpensioen voor je partner te laag is, zeker als je partner geen eigen inkomen heeft. Klik hier voor meer informatie.

2. Je partner heeft geen recht op partnerpensioen

In de meeste pensioenregelingen is tegenwoordig naast het pensioen voor de huwelijkspartner ook pensioen voor de niet-huwelijkspartner geregeld. Toch zijn er nog steeds regelingen die bepalen dat de partner met wie je ongehuwd en ongeregistreerd samenleeft, na je overlijden geen aanspraak op partnerpensioen heeft.

3. Het partnerpensioen is op risicobasis verzekerd

Als het partnerpensioen is verzekerd ‘op risicobasis‘, stopt die verzekering als je uit dienst gaat. Je partner is pas weer verzekerd van een partnerpensioen als je bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat.

 
  Copyright © 2008 Eurowebb.nl. Disclaimer