Copyright 2008 Eurowebb

De uitgever, redactie en medewerkers kunnen evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volstrekte juistheid en volledigheid van deze uitgave.
   
   
 

Van der Borden Appel
J. Duikerweg 12
Postbus 167
1700 AD  Heerhugowaard

telefoon 072-7074242
fax 072-7074202

Emailinfo@vanderbordenappel.nl

NVASEHHypotheekbemiddelingNOPDInschrijfnummer 300.002986WFD Vergunningnummer 12005714

Verandering van Baan

Wie voor het eerst gaat werken, van baan wisselt of werkloos wordt, staat vooral stil bij zijn inkomen. Maar het is minstens zo belangrijk om na te gaan hoe het zit met je pensioen. Pensioen is ’uitgesteld loon’, inkomen voor als je later niet meer werkt. Daarvoor zetten jij (via je salaris) en je werkgever tijdens je werkzaam leven beetje bij beetje geld weg. Da´s mooi. Dan heb je straks meer dan alleen AOW. Hou dus in de gaten hoe het met de pensioenregeling zit als er iets in je werksituatie verandert! Zet je oude regeling af tegen de nieuwe. Klik hier voor de brochure Andere baan, ander pensioen 

Weg bij je werkgever

Ga je weg bij je werkgever, dan hou je altijd recht op het pensioen dat je daar in de pensioenregeling hebt opgebouwd. Blijf je in dezelfde sector werken, dan kan het zelfs zijn dat je binnen diezelfde pensioenregeling blijft als er sprake is van een bedrijfstakpensioenregeling. Er verandert dan niks.

Ga je uit de pensioenregeling van je oude werkgever, dan krijg je van de pensioenuitvoerder een overzicht van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd en waarop je recht houdt.

Ook houd je recht op het partnerpensioen wat je hebt opgebouwd. Let wel op! In veel pensioenregelingen is er een partnerpensioen op risicobasis. In dat geval is er niets opgebouwd en krijg je bij je vertrek ook niets mee. Lees hier meer over in de Nabestaanden Pensioen Brochure Hoe blijft je gezin achter?

Maar let wel op! Met ingang van 1 januari 2008 heb je bij je vertrek het recht een deel van je ouderdomspensioen om te zetten in een aanspraak op partnerpensioen. Als je dat doet, blijf je na je vertrek tot recht houden op partnerpensioen. Je ouderdomspensioen wordt hierdoor natuurlijk wel lager.  

Met het pensioen dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd kun je twee dingen doen. Je laat het ‘achter’ en dan krijg je het later uitgekeerd als je met pensioen gaat. Of je neemt het mee naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht’.

Een nieuwe baan

Als je gaat solliciteren, moet je vragen of je nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft. In Nederland bestaat immers geen pensioenplicht. Een werkgever hóéft dus geen pensioen te regelen, tenzij voor het bedrijf een verplichte bedrijfstakregeling geldt. Als er een pensioenregeling is, moet je weten wat voor soort regeling dat is. Klik hier voor de soorten pensioenregelingen die we in Nederland kennen. Verder is het belangrijk om na te gaan of er naast een ouderdoms- ook een partner- en een arbeidsongeschiktheidspensioen is. Hoeveel moet je zelf betalen aan je  pensioen? Kom jij wel in aanmerking voor de pensioenregeling? Het kan best zijn dat er wel een pensioenregeling is, maar dat die niet voor jou geldt, maar voor werknemers die een andere functie hebben of ouder zijn. Veel antwoorden op pensioenvragen vind je in de folder 10 vragen en antwoorden over pensioen en nieuwe baan .

Blijf je in dezelfde bedrijfstak werkzaam, dan verandert er voor je pensioen niets als er in die bedrijfstak een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds is. Je deelname aan de pensioenregeling loopt dan gewoon door. In andere gevallen kun je door de wisseling van baan een pensioenbreuk oplopen.

Pensioenbreuk

Pensioenbreuken ontstaan onder meer doordat er veel verschillende pensioenregelingen bestaan die niet of slecht op elkaar aansluiten. Wanneer je niet meer deelneemt aan de pensioenregeling van een vorige werkgever en je oude pensioenaanspraak blijft daar zonder verdere opbouw geparkeerd, dan ben je een zogeheten slaper. Slapers kunnen te maken hebben met pensioenverlies. Bijvoorbeeld doordat je geparkeerde pensioen niet meegroeit met de loon- en prijsontwikkeling in Nederland (Klik hier als je daar meer over wilt weten).

Vooral in een eindloonregeling, waarbij de uiteindelijke pensioenuitkering op zo’n 70% van het laatstverdiende loon moet uitkomen, kan een grote pensioenbreuk ontstaan. Bij een salarisverhoging wordt wel het pensioen in je nieuwe pensioenregeling opgetrokken naar het nieuwe salarisniveau, maar niet het pensioen dat je bij je vorige werkgever opbouwde. Deze pensioenbreuk in een eindloonregeling kun je repareren door gebruik te maken van waardeoverdracht.

Waardeoverdracht

Je kunt je ‘oude’ pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet ‘waardeoverdracht’. Hoe weet je wat in jouw situatie het beste is? Je vraagt de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever wat je voor je ‘oude’ pensioen krijgt. Anders gezegd: je nieuwe pensioenuitvoerder vertaalt het door jou meegenomen  pensioen in een aantal opbouwjaren volgens de nieuwe pensioenregeling. Helaas verschillen pensioenregelingen van elkaar. Dus als je tien jaar pensioen hebt opgebouwd, wil dat niet altijd zeggen dat je er ook tien opbouwjaren voor terug krijgt in de nieuwe regeling. Wanneer je bij de oude werkgever bijvoorbeeld alleen ouderdomspensioen opbouwde, en bij je nieuwe werkgever ouderdoms- plus nabestaandenpensioen, dan krijg je voor tien ‘oude’ opbouwjaren minder dan tien ‘nieuwe’ opbouwjaren terug. In de nieuwe regeling moet immers naast ouderdomspensioen ook nabestaandenpensioen worden gekocht.De belangrijkste reden voor het verschil in opbouwjaren is vaak het feit dat je bij de nieuwe werkgever een hoger salaris gaat verdienen. Toch kan het verstandig zijn om de waarde van je oude pensioen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever over te dragen, zeker als je denkt bij je nieuwe werkgever carrière te gaan maken. Als je deelneemt aan een eindloonregeling, worden de salarisstijgingen die je bij de nieuwe werkgever maakt na waardeoverdracht immers ook doorberekend over de fictieve dienstjaren uit je oude pensioen.Heeft je nieuwe werkgever geen eindloonregeling dan kan waardeoverdracht verstandig zijn als je verwacht dat de nieuwe pensioenuitvoerder op een betere manier het pensioen waardevast houdt dan de oude.

Veel mensen denken dat waardeoverdracht altijd tot een beter pensioen leidt. Dat is niet zo. Soms is het verstandiger om pensioen bij je oude werkgever te laten staan. In het algemeen geldt wel dat de keuze voor wel of geen waardeoverdracht lastig is, en dat je je goed moet laten voorlichten.

Je kunt de informatie over waardeoverdracht ook nalezen in de downloadbare folder Waardeoverdracht; pensioen mee naar je nieuwe baan?.

Werkloos

Als je werkloos wordt, loop je meestal een pensioenschade op. Je deelname aan de pensioenregeling stopt dan namelijk meestal: er wordt geen pensioenpremie meer betaald en er vindt dus geen pensioenopbouw meer plaats. Tenzij je op je eerste WW-dag 40 jaar of ouder bent, volledig werkloos bent en een loongerelateerde WW-uitkering ontvangt. De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) betaalt dan je pensioenpremie. Wel geldt er voor die regeling een wachttijd van 180 dagen. Als je werkloos geworden bent, meldt de uitvoeringsinstelling die de WW-uitkering uitbetaalt, je aan bij het FVP. Je ontvangt vervolgens een formulier van het FVP dat je binnen acht weken moet terugsturen. Doe je dit niet, dan kom je niet in aanmerking voor de voortzetting van je pensioenopbouw.

Ben je jonger dan 40 jaar en overlijd je in de periode dat je een loongerelateerde WW-uitkering ontvangt, dan kunnen je nabestaanden in aanmerking komen voor  nabestaandenpensioen op grond van de zogenoemde FVP-regeling. Je nabestaanden kunnen dat aanvragen bij de organisatie die je WW uitbetaalde.

Vanaf 1 januari 2008 is bovendien geregeld dat je, ook als in je oude pensioenregeling het partnerpensioen op risicobasis was verzekerd, je gedurende de WW-periode toch aanspraak houdt op een deel van het partnerpensioen.

Inlichtingen over de FVP-regeling kun je krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank, Kantoor FVP, Postbus 22667, 1100 DD Amsterdam Zuidoost, telefoon 020 - 6569151. Of kijk op www.fvp.nl.Checklist nieuwe baan & pensioen Pensioen is, net als je hypotheek overigens, geen lichte kost. Maar omdat je met foute beslissingen jarenlang zit opgescheept, is het aan te raden je in je pensioen te verdiepen. Wat moet je weten van de pensioenregeling en het pensioenfonds van je nieuwe werkgever? Deze checklist helpt je op weg.

1.  Bij welke pensioenuitvoerder is je nieuwe werkgever aangesloten?
2.  Is dit dezelfde pensioenuitvoerder als die van je oude werkgever?
Zo ja, dan kun je meteen stoppen met deze checklist. Kijk voor alle zekerheid nog even of de pensioenregeling hetzelfde is voor de nieuwe functie die je gaat bekleden. Vul de checklist opnieuw in als je weer aan het solliciteren gaat.
Zo nee, vul dan de rest van de checklist in. 
   
3.  Vergelijk de nieuwe en de oude pensioenregeling op de volgende punten:  
 Oude werkgeverNieuwe werkgever
A. Soort regeling  
Eindloonja/neeja/nee
Middelloonja/neeja/nee
Beschikbare premieregelingja/neeja/nee

Wat is de pensioenleeftijd

...

...

Franchise 
Opbouwpercentage%%
   
B. Extra voorzieningen  
Is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd ja/neeja/nee
Is er een WIA-hiaatverzekering  ja/neeja/nee

Kun je voor eigen rekening bijsparen in de regeling

ja/nee

ja/nee

Hoe hoog is het arbeidsongeschiktheidspensioen%%
Is er een ANW-hiaatverzekering?

ja/nee

ja/nee

Overige extra’s

   

C. Eigen bijdrage

  
Premiepercentage werknemer%%
 
D. Indexatie  

Welvaartsvaste indexatie

ja/nee

ja/nee

Waardevaste indexatie

ja/neeja/nee
Is de indexatie voorwaardelijk of onvoorwaardelijk
  
E. Financiële positie fonds  

Hoe hoog is de dekkingsgraad

%%
   
   

Ad A. Soort regeling

Eindloonregelingen en middelloonregelingen zijn het meest gangbaar. Eindloon en middelloon gaan uit van een zeker eindbedrag: je weet wat je bij pensionering jaarlijks krijgt. Eindloon is het beste als je nog een aantal carrièrestappen denkt te zetten. Overigens gaan steeds meer pensioenfondsen over op middelloon. Bij middelloon moet je vooral letten op de indexatie: worden de opgebouwde rechten jaarlijks aangepast aan het gestegen loon- of prijspeil. Ook franchise en opbouwpercentage zijn belangrijk. De franchise is het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt, een soort drempel dus. Deze drempel is ingesteld, omdat iedereen vanaf 65 jaar ook AOW krijgt. Er is een trend gaande tot verlaging van de franchise. Hoe lager de franchise, hoe meer pensioen je opbouwt. Hetzelfde geldt voor het opbouwpercentage: hoe hoger dit is, hoe meer pensioen je opbouwt.Bij beschikbare premieregelingen weet je wat je betaalt, maar niet wat je straks aan pensioen ontvangt. Het opgebouwde kapitaal is afhankelijk van beleggingsresultaten.

Ad B. Extra voorzieningen

De individualiseringstrend werkt ook door in pensioenen. Zo kennen sommige pensioenregelingen wel een voorziening voor partnerpensioen, maar andere niet. Wie hoofdkostwinner of éénverdiener is, moet zich hiervan tenminste bewust zijn. Andere extra’s zijn de WIA-hiaatverzekering die het gat dicht dat ontstaat bij arbeidsongeschiktheid en de ANW-hiaatverzekering. Zoek uit welke extra’s er zijn of vraag ernaar tijdens de sollicitatieprocedure. 

Ad C. Kosten

Uiteraard is het van belang hoe hoog de pensioenpremie is, hoeveel de werkgever bijdraagt en hoeveel je zelf moet betalen. Dit kan per regeling flink verschillen, samenhangend met wat je ervoor krijgt. Een regeling met diverse extra’s is natuurlijk duurder dan een regeling zonder extra voorzieningen.

Ad D. Indexatie

Het kan uitmaken welke vorm van indexatie een pensioenregeling biedt. Waardevaste indexatie is gekoppeld aan het prijspeil; welvaartsvaste indexatie is gebaseerd op de loonontwikkeling. Let er ook op of de indexatie afhankelijk is van de financiële situatie van het fonds en op welke wijze. Tenslotte zijn bepalingen over ‘inhaalindexering’ interessant. Stel dat een pensioenfonds in een economisch slechte periode niet kan indexeren. Wordt dit dan alsnog gedaan als de reserves het wel toestaan?

Ad E. Financiële positie

De hoogte van de pensioenpremie en van de indexatie zijn vaak gerelateerd aan de financiële situatie van het fonds. De dekkingsgraad geeft een indicatie van de financiële gezondheid van een pensioenfonds.Wat is de uitkomst?Is de uitkomst van de checklist positief? Dat is mooi meegenomen. Ga je erop achteruit? Leg dit voor in het gesprek over de arbeidsvoorwaarden en vraag naar alternatieven.Tot slot

De checklist die je hebt ingevuld, bevat de belangrijkste elementen voor je pensioen. Omdat elke individuele pensioensituatie anders is, moet de uitkomst van de checklist worden opgevat als een globale indicatie. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

 
  Copyright © 2008 Eurowebb.nl. Disclaimer